Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2020 r. i zaprasza do składania wniosków przez samorząd terytorialny szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2020 r. i zaprasza do składania wniosków przez samorząd terytorialny szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego na realizację projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dofinansowane działania wynikające z projektów mogą być realizowane w w ramach następujących priorytetów:

Priorytet I – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Priorytet II – Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.
Priorytet III – Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do dnia 21 lutego 2020 r.