Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zleconych zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej

Karty podstawowe

 

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze
pomocy społecznej

Na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą"

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zleconych zadań
publicznych w obszarze pomocy społecznej.