Obwieszczenie z dnia 27 marca 2015 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Delegatura z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Jerzego Cygan Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy, dnia 26 marca 2015 r. została wydana decyzja zmieniająca ostateczną decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 12/2014 z dnia 14 maja 2014 r., znak: WI.III.746.1.3.2014.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „rozbudowa budynku administracyjno-biurowego wraz z przebudową w zakresie zabudowy podcienia budynku dla potrzeb Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy przy ul. M. Ogińskiego 28-30”, na nieruchomościach oznaczonych nr ew.: 303/1, 303/5, 303/7 obręb 177, m. Bydgoszcz.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 231 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.48.2015.EG
Podpisała:

Z up. Wojewody
Kujawsko–Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju