Obwieszczenie z dnia 26 marca 2015 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2015 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, dnia 26 marca 2015 r. została wydana decyzja Nr 1/2015, znak: WIR.II.747.2.2014 zmieniająca ostateczną decyzje Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 231 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Stosownie do art. 49 K.p.a. po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji uważa się za doręczone.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Znak sprawy: WIR.II.747.2.2014
Podpisała:

Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju