Obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2019 roku

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie spinki wodociągowej z rur PE Dz. 160 w ul. Dworcowej i ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu – przejścia przewodu wodociągowego w rurze ochronnej stalowej przez teren działki nr ewid. 35/9, obręb 1 Golub-Dobrzyń Miasto, (linia kolejowa nr 209: Brodnica - Bydgoszcz Wschód, km 34,2 – 34,3).

Zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poz. 25 ze zm. – poz. 614 załącznika do ww. decyzji Tom II województwo kujawsko-pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 101e w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuje się, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

 

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego

(znak sprawy: WIR.II.746.1.63.2019.EP)