Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Karty podstawowe

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88 – 200 Radziejów z dnia 01 grudnia 2014 r. (wpływ do tut. organu 06 lutego 2015 r.),  decyzją   Nr 41/2015 z dnia 19 marca 2015 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap na dz. nr  ewid. 303, 335 i 1062/2  w pasie drogi wojewódzkiej”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rozwoju, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 203) w dniach pracy Urzędu w godz. 10.00 - 14.00.

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.17.2015.AŻ

podpisała
z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Anna Adamczak
Kierownik Oddziału   
Architektury i Budownictwa   
w  Wydziale Infrastruktury i Rozwoju