Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne

Karty podstawowe

Wydawanie decyzji
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych
w zakresie lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Podstawa prawna:

 1. art. 28, art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 4, art. 36, art., 80 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290)
 2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 -j.t.)
 3. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.)
 4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 3, bud. A, II p.,

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. wniosek inwestora (budowa/rozbiórka) złożony w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. oświadczenie (wzór), pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,
 4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 5. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 Prawa budowlanego,
 6. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 7. wniosek o dziennik budowy (wzór)

Opłaty:
Składający wniosek i/lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Wysokość opłaty skarbowej należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) – część III ust. 9 pkt 1 lit a) do i) oraz pkt 2 - pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego, część III ust. 10 – pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego, część I ust. 10 – zatwierdzenie projektu budowlanego.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony na zasadach określonych przepisem § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

Kiedy będzie załatwiona sprawa:
Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu - zgodnie z art. 35 § 1, §3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23)

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6, 6a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) - w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki (w zakresie inwestycji kolejowej w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku). Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Przepisu ust.6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Do terminu, o którym mowa w ust.6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Należy wskazać, że przepis art. 35 ust. 6 Prawa Budowlanego nie zwalnia organu administracji z wymogu zachowania terminów załatwiania spraw określonych w przepisach ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, nakłada natomiast dodatkową sankcję na organ, który nie załatwił sprawy w określonym tym przepisem terminie.

Czy i do kogo można się odwołać:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.