Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

z dnia 13 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2020 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.),

13.11.2020 13:56

z dnia 06 Listopada 2020r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.” i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

06.11.2020 15:49

z dnia 06 Listopada 2020r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.” i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

06.11.2020 15:38

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu

OGŁOSZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
o pisemnym przetargu
 

na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o. w Toruniu

06.11.2020 15:27

z dnia 04 Listopada 2020r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  04  listopada 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

06.11.2020 14:17

SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz.U.  poz. 1883) Wojewoda Kujawsko-Pomorski publikuje wykazu szkół, którym przyznano dotacje w ramach programu, wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły.

05.11.2020 13:14

Strony