Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia

Karty podstawowe

Podstawa prawna:
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 3, bud. A, II p.:

w zakresie:

  1. obiektów i robót budowlanych: hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
  2. lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
  3. dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  4. obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. zgłoszenie (wzór), w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonanie robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,
 2. oświadczenie (wzór) o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 3. odpowiednie szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb),
 4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - przy zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 6. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku zgłaszania budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Opłaty:
Zgłoszenia budowy lub rozbiórki oraz zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783), nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej.

Kiedy będzie załatwiona sprawa:
bez zbędnej zwłoki

Czy i do kogo można się odwołać:
od przyjętego zgłoszenia odwołanie nie przysługuje

Ponadto warto wiedzieć:
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.