Z dnia 9 września 2020 r.

.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 9 września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 9 września 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki Orlen Upstream Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie decyzję Nr 27/2020 znak: WIR.II.746.1.35.2020.EP, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na na budowie doziemnej linii kablowej SN-15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 236/2 w miejscowości Bladowo, obręb 0001 Bladowo, gmina Tuchola – Obszar Wiejski.
Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktur i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-96 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: epelelska@bydgoszcz.uw.gov.pl, zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa


Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2020.EP