z dnia 9 czerwca 2020 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasto Bydgoszcz, przedłożonym w dniu 24 marca 2020 r., decyzją Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę i rozbiórkę pn.: „Budowa nabrzeża o funkcji cumowniczej, rekreacyjnej, slipu do wodowania jednostek wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz częściową rozbiórką wylotu wód deszczowych i ostrogi kamiennej w ramach inwestycji pn.: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu” Etap I, część 2, realizowaną na działkach o nr ew.: 205/2, 208/1, 208/2, 209/1, 211, 261 obręb 0343; 1/5, 1/2, 1/3 obręb 0345 M. Bydgoszcz.
W związku z powyższym z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-....

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nr sprawy: WIR.I.7840.1.4.2020.AP