z dnia 8 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  8  czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), dalej: kpa

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WIR.V.7821.1.2020.JB z dnia 3 czerwca 2020 r. uchylającej i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Brodnickiego Nr 4.2019 z dnia 20 listopada 2019 r., znak: WB.6740.8.91.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 081170C ul. Łokietka w Brodnicy”.
Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-74-14), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 12.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.
Zgodnie z art. 11f ust 6 i 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja jest ostateczne. Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Od skargi pobiera się wpis stały w wysokości 500 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.).
Jednocześnie informuję, iż:
1.    Zgodnie z art. 54 § 1 oraz 53 § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325), w związku z art. 15 zzs
ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) stronom przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, którą należy wnieść za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 30 dni
od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia,
2.    Jednocześnie pouczam, że w przypadku wydania decyzji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii, który zostanie uchylony przed dniem jego doręczenia, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
3.    Czynności dokonane w postępowaniach sądowo administracyjnych, w okresie
od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii są skuteczne.
W związku z powyższym strona jest uprawniona do wniesienia skargi na niniejsze postanowienie, przed upływem terminu określonego w pkt. 1.
Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2020.JB


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa