z dnia 30 listopada 2020 rOBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu
Nr ZAR/428/2020 z dnia 5 października 2020 r., znak: WUOZ.DB.5151.14.10.2020.TZ;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 września 2020 r., znak: WST.612.1.463.2020.KMR;
- Wójta Gminy Gostycyn z dnia 7 października 2020 r., znak: PP.6730.1.7.2020;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich Tuchola z dnia
2 października 2020 r., znak: ZDW.RDW 3.T12.509.98.2020;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 33/TZ/2020 z dnia 7 października
2020 r., znak: ZKPPT.7637.409.2020;
- Starostę Tucholskiego z dnia 29 września 2020 r., znak: BD.674.GOST.5.2020.MŚ;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Piła, Gostycyn, Kamienica, gmina Gostycyn”. Teren objęty wnioskiem stanowią działki
nr ewid.: 421/7, 421/8, 421/9 i 421/10, obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Czernikowo.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2020.ML
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa