z dnia 25 Listopada 2020r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  25  listopada 2020 r.
o zmianie wniosku w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejNa podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z. późn. zm.), zawiadamiam o zmianie wniosku w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. nr 12/2017 (znak: WIR.V.7820.63.2016.JB) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt
i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części: Cześć 3 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około
9,7 km”, którą w części uchylono i zmieniono ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 12 marca 2018 r., znak: DLI.3.6621.61.2017.ML.14 w związku z istotnym odstępstwem
od zatwierdzonego projektu budowlanego w ustalonych liniach rozgraniczających drogi oraz w liniach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu obejmującym:
    zmiany parametrów ekranów akustycznych,
    ustalenia nowych tras przebiegu przebudowanych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej
(w nawiasach – kolorem wytłuszczonym numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję):

Jednostka ewidencyjna 041005_5 Szubin – ob. wiejski
Obręb 0039 Zamość:
514/1; 529/1; 502 (502/1); 507 (507/2); 511 (511/2); 514/5 (514/6); 526 (526/1); 527 (527/1); 498/2 (498/10); 709/2 (709/3); 498/7 (498/12); 498/5 (498/14); 498/4 (498/16); 697/1 (697/5); 495/11 (495/19); 495/17 (495/25); 495/18 (495/27); 494/2 (494/3); 493 (493/2); 491 (494/1); 490/3(490/4); 488/9 (488/10); 484/7 (484/8); 501/1 (501/3).
Obręb 0021 Rynarzewo:
70/4; 58; 60/1; 61/1; 275; 276; 648/5; 648/6; 351/3 (351/4); 99/2 (99/8); 184/2 (184/6); 96/1 (96/2); 79/1 (79/2); 77/12 (77/21); 75/2 (75/3); 74 (74/1); 73 (73/1); 72/1 (72/2); 71 (71/1); 70/5 (70/11); 69 (69/1); 68/1 (68/2); 67 (67/1); 59/12 (59/19); 279 (279/1); 280 (280/1); 281/2 (281/3); 282 (282/1); 283 (283/1); 284/2 (284/3); 285/2 (285/3); 286/5 (286/6); 287/3 (287/4); 648/1 (648/13); 648/7 (648/17); 347/5 (347/12); 277/1 (277/2); 77/11 (77/23); 279 (279/3); 59/12 (59/20); 277/1 (277/4).  
Obręb 0029 Szkocja:
263; 258/11; 258/56; 3224/2; 3188/8 (3188/9); 416 (416/1); 3225/4 (3225/5); 339 (339/1); 361 (361/1).
Obręb 0011 Kołaczkowo:
69; 70; 56; 17; 48/10; 48/9; 72/43; 74/1; 42/1; 58 (58/1); 54 (54/1); 53 (53/1); 52/3 (52/4); 50/1 (50/2); 76/43 (76/56); 3225/14 (3225/17); 45 (45/1); 3225/3 (3225/15); 43 (43/1).
Obręb 0015 Łachowo:
68/4 (68/5); 76 (76/1); 71.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (tel. 52 349 74 14), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, wyłącznie po uzgodnieniu terminu,  oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Gminy Białe Błota oraz Urzędu Gminy Szubin.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 k.p.a.Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa