z dnia 25 listopada 2020 r.

    OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 listopada 2020 r.


Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej: kpa


zawiadamiam


o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WIR.V.7821.7.2020.JA w dniu 20 listopada 2020 r. uchylającej i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy,
a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Aleksandrowskiego Nr 1/2020
z dnia 9 czerwca 2020 r., znak: AB.6744.2.2020, dotyczącą inwestycji pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz zjazdów na przyległe posesje na terenie gminy Waganiec w miejscowości Nowy Zbrachlin i Waganiec w granicach administracyjnych gminy Waganiec”.
Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy
ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-10), w dniach pracy
tut. Urzędu, w godz. 8.00 – 12.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania
K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.
Zgodnie z art. 11f ust. 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja jest ostateczna. Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Od skargi pobiera się wpis stały w wysokości 500 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Znak sprawy: WIR.V.7821.7.2020.JA


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa