z dnia 23 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia  23  grudnia 2019 r.

    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 23 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, decyzję Nr 51/2019, znak: WIR.II.746.1.26.2019.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku obsługowo-technicznego nr 121 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zadanie 11336 ”, na nieruchomościach oznaczonych nr ewid.: 10/5, 11/1 i 21, obręb 0123 Miasto Bydgoszcz, przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy.
     Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek B, X piętro, pokój 101e), w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 K.p.a.).


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

(Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2019.EP)