z dnia 15 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2020 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.


    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (pismo z dnia 26 marca 2020 r, znak: TLL/1526/20, wpływ do tut. Urzędu: 31 marca 2020 r.) o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania polegającego na: Budowie napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń  w zakresie skutków,  o których mowa art. 22 ust. 1 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych tj. ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości, oznaczonej według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej,  jako działka nr ewid. 494/1, obręb Rogóźno, gmina Rogóźno, TO1U/00007168/5.
Stosownie do art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,     ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400;
- drogą elektroniczną na adres:pok@bydgoszcz.uw.gov.pl, jsapiszczak@bydgoszcz.uw.gov.pl
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Gminy Rogóźno, na stronach internetowych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.Podpisała:
                                Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa