z dnia 12 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2019 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 12 grudnia 2019 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie decyzji Nr 112/2019 o pozwoleniu na budowę obejmującej zadanie pn.:
Przebudowa linii 110kV Grudziądz Węgrowo – Grudziądz Rządz w związku z realizacją inwestycji – Budowa linii 400kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa linii 400kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz” wraz  z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, na działkach nr ewid.: 41/1, 41/6, 11, 3033/9, 3033/8, 1, 21/1, 21/2 - obręb 0122, jednostka ewidencyjna 046201_1 Miasto Grudziądz.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10.00 – 14.00. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i RolnictwaWIR.I.7840.7.8.2019.MB (D)