Z dnia 11 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   11  września 2020 r.
o wydaniu postanowienia wznawiającego
 na żądanie inwestora postępowania administracyjnego.


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „kpa”, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia, że działając na podstawie art. 149 § 1 w związku z art. 150 § 1 oraz art. 145 § 1 pkt 5 kpa, wydał postanowienie z dnia 10 września 2020 r., znak: WIR.V.7820.12.2020.MT, o wznowieniu na żądanie inwestora postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/2019 z dnia 8 listopada 2019 r., znak: WIR.V.7820.15.2019.MT, o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 -Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657”.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-76-61), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2020.MT.


                           Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
                                     Agnieszka Waszak
                                                                        Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego
                                                                                 w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa