Z dnia 10 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2020 r. znak: WST.612.1.343.2020.KMR;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu z dnia
12 sierpnia 2020 r., znak: ZDW.RDW.2.1.509.404.2020;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 19/TZ/2020 z dnia 6 sierpnia
2020 r., znak: ZKPPT.7637.308.2020 r.;
- Starostę Toruńskiego z dnia 29 lipca 2020 r. znak: AB.673.7.2020.KM;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV GPZ Południe – Letnia linia główna i odgałęzienia Mała Nieszawka 16, 31, 29, Chorągiewka Zasuwy, Poligonowy Węzeł Łączności i Chorągiewka PKP, na działce nr ewid. 332, obręb 0002 Cierpice, gmina Wielka Nieszawka.
Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2020.ML


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa