z dnia 10 grudnia 2020 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2020 r.

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Michalinę Kozak, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, na której planowane jest przeprowadzenie badań geologicznych
w celu zbadania warunków posadowienia obiektu budowlanego dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

 

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotowym wnioskiem:

 

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat świecki

1.

Bukowiec

Bukowiec

195

BY1S/00004586/2

2.

Bukowiec

Krupocin

95/4

BY1S/00058613/4

3.

Świekatowo

Lipienica

70

BY1S/00007307/4

4.

Świekatowo

Lipienica

64

BY1S/00018247/5

5.

Świecie

Dworzysko

40/1

BY1S/00010319/5

6.

Świecie

Dworzysko

36/1

BY1S/00010319/5

7.

Świecie

Dworzysko

32/2

BY1S/00058501/6

8.

Świecie

Dworzysko

48/1

BY1S/00011939/4

Powiat tucholski

9.

Tuchola

Bladowo

185/4

BY1T/00005240/3

10.

Tuchola

Bladowo

173/6

BY1T/00005095/1

11.

Tuchola

Mały Mędromierz

91/2

BY1T/00000299/6

12.

Tuchola

Mały Mędromierz

406

BY1T/00003131/2

13.

Kęsowo

Żalno

502/5

BY1T/00010392/1

14.

Kęsowo

Żalno

554

BY1T/00014743/5

 

Z aktami sprawy można zapoznać się z aktami sprawy wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: aposadzinski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70 w godz. 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Kęsowo,
Urzędu Gminy Bukowiec, Urzędu Gminy Świekatowo, Urzędu Miejskiego w Tucholi, Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
                                                                                           Zygmunt Borkowski
                                                                        Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

 

 

 

 

WIR.I.7840.9.60.2020.AP (Z)