Z dnia 08 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6 sierpnia 2020 r., znak: WST.612.1.358.2020.KMR;
- Wójta Gminy Sadki  z dnia 5 sierpnia 2020 r., znak: RI.7230.13.2020.MZ;
- Starostę Nakielskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. znak: WWA.670.4.1.2020.EP;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozgałęźnej w miejscowości Bnin na działce nr ewid. 188/1, obręb Bnin, gmina Sadki”.
Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.22.2020.ML


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa