Z dnia 08 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 sierpnia
2020 r., znak: WUOZ.DW.WZN.5151.1.1.2018.LS;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie z dnia
17 sierpnia 2020 r., znak:DUDiM.456.59.2020;
- Starostę Aleksandrowskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. Nr 3/2020;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „„Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx018-091280-XXX-01/ 10200__L018_Aleksandrów Kujawski _004 dla modernizacji linii kolejowej Nr 18 Kutno – Piła Główna, na kilometrze 91,282, na działce nr ewid. 16/25, obręb 0001 Aleksandrów Kujawski, gmina Miasto Aleksandrów Kujawski”.
Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2020.ML


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa