Z dnia 07 Września 2020 r.

Karty podstawowe

.

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 07 Września 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), 

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Starostę Radziejowskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r., znak: GB.III.6740.8.20.2020;

- Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 23/TZ/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., znak: ZKPPT.7637.323.2020 r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx131-277833-XXX-01/10534_L131_Zakreta_108_A dla modernizacji linii kolejowej nr 131, km 277,833, na działce nr ewid. 8, obręb 0034 Zakręta, gmina Piotrków Kujawski.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia dokonania doręczenia przez obwieszczenie. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 496; 

- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Stosownie do powyższego wskazuję dzień 10 września 2020 roku jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym od wskazanego powyżej terminu.

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Maria Czerwińska-Klich

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego 

            w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2020.EP