Z dnia 01 września 2020 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 września 2020 r.


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,


na wniosek pełnomocnika inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości stanowiących działki:
- nr ewid.: 71, obręb 0034 Pławin, gmina Inowrocław, KW BY1I/00004788/9,
- nr ewid.: 69/2, obręb 0034 Pławin, gmina Inowrocław, KW BY1I/00079666/4,
- nr ewid. 19/2, obręb 0011 Rybitwy, gmina Pakość, KW BY1I/00008454/7,
- nr ewid. 61/2, obręb 0008 Łącko, gmina Pakość, KW BY1I/00018420/3,
- nr ewid.: 25/9, obręb 0001 Białożewin, gmina Żnin, KW BY1Z/00028373/5,
- nr ewid.: 25/8, obręb 0001 Białożewin, gmina Żnin, KW BY1Z/00028367/0,
- nr ewid.: 23, obręb 0001 Białożewin, gmina Żnin, KW BY1Z/00009637/5
- nr ewid. 109, obręb 0018 Murczyn, gmina Żnin, KW BY1Z/00009637/5,
- nr ewid.: 147, obręb 0004 Brzyskorzystew, gmina Żnin, KW BY1Z/00000574/2,
- nr ewid.: 93, obręb 0004 Brzyskorzystew, gmina Żnin, KW BY1Z/00025705/1,
- nr ewid.: 92, obręb 0004 Brzyskorzystew, gmina Żnin, KW BY1Z/00026811/4,
- nr ewid. 6/26, obręb 0037 Wrzosy, gmina Szubin, KW BY1U/00034883/5,


w celu przeprowadzenia prac geologicznych (w tym wykonania odwiertów) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 MPa Latkowo –Wrzosy”, będącej częścią inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 19b ust. 1 ustawy w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości  lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
-   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;
Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400 lub (052) 349-7496.
Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Inowrocław, Urzędu Miejskiego w Pakości, Urzędu Miejskiego w Żninie, Urzędu Miejskiego w Szubinie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
         w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa


(znak sprawy: WIR.II.747.12.2020.EP)