Obwieszczenie z dnia 6 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.14.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000879_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym na działce o nr ewid.: 65/9 i 65/11 obręb Stronno, gm. Dobrcz, realizowanej w ramach: „Budowy infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-36.2”.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na terenie zamkniętym. Zgodnie z regulacją określoną w art. 2 pkt 11 przywołanej ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 marca 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), przez tereny zamknięte rozumie się teren o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji (art. 2 pkt 9 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 217 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju