Obwieszczenie z dnia 5 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 marca 2015 r.

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Duszczyk Dyrektora PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki w Gdyni (pełnomocnictwo Nr CCR 0018/383/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 17/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., znak: WI.III.746.1.13.2013.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa budynku malarni kontenerowej dla pojazdów trakcyjnych na działce nr 5/14 obręb 195 przy ul. Inwalidów 1 w Bydgoszczy”, w zakresie zmiany powierzchni zabudowy budynku malarni (str. 1, 3.0. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego pkt 3.3. tiret pierwsze).

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., strony mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8:00 – 15:00, a także uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy:
WIR.II.746.1.51.2015.EG

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko–Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju