Obwieszczenie z dnia 4 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.47.2015.PP)   

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: UI-4004/332b/14;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 3/TZ/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. znak: ZKPPT.7637.29.2015;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2015 r., znak: WAB.I.670.1.55.2015.MO;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zamierzenia polegającego na budowie garażu otwartego na samochody osobowe związanego z funkcjonowaniem obiektu ochrony zdrowia wraz z wewnętrzną infrastrukturą, instalacjami wod-kan, elektryczną na terenie działek o nr ew. 3/4 obręb 120 miasto Bydgoszcz i 6/18 obręb 124 położonych przy ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy.

W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 217 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Stosownie do art. 10 § 1 Kpa po upływie określonego terminu w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

z up. Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju