Obwieszczenie z dnia 24 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.18.2014.PP)   

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 r., znak: WST.612.1.49.2015.SR;
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2015 r. znak: ZDW.RDW.6.12.509.11.15;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 10/TZ/2015 z dnia 11 marca 2015 r. znak: ZKPPT.7637.48.2015;
  • Starostę Świeckiego z dnia 12 marca 2015 r., znak: AB.6730.Dr.466.2015;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zamierzenia polegającego na budowie poligonu pożarniczego w m. Grupa dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu na działkach nr 28/8 i 3/152 obręb Grupa, gmina Dragacz.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowień, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, II piętro, pok. 217 w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

z up. Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju