Obwieszczenie z dnia 23 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 marca 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: pn.: „Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu" (droga wojewódzka, klasa drogi: G 2/2). (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

 1. Numery działek położonych w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0032, działka nr: 754.
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0033, działki nr: 2/1, 9, 3, 1, 5/1, 4/1.
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0036, działki nr: 65/1, 1/1, 62/1, 5/1, 5/3, 9, 64, 10, 11, 16/1, 16/2, 15, 19, 25/4, 25/5, 25/3, 25/2, 26, 31, 35, 36, 37/2, 39, 38/1, 38/2, 38/11, 38/8, 40, 41/1, 43, 44, 47, 46/2, 48/1, 48/2, 49/2, 51/1, 51/2, 68/1, 68/2, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 328, 81, 82, 83, 84, 80/2, 94/2, 95, 104, 103/1, 105, 106/2, 108, 341, 111, 112, 113, 143/4, 143/3, 143/2, 143/1, 114, 142, 116, 115/1, 117, 118/2, 120, 119/2, 329.
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0037, działki nr: 2/7, 2/5, 2/19, 2/18, 3, 5/10, 6, 33/3, 34, 35, 500, 499, 498, 497, 306/1, 336, 385/5, 385/3, 386/3, 441/1, 441/2, 490, 452.
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0038, działki nr: 269/4, 11/1, 5/2, 6/2, 7/2, 11/2, 9/2, 376/1, 381, 383, 388, 400/1, 403, 402, 404, 405.
 2. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji objętych projektami podziału:
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0036, działki nr: 4/1 (4/4, 4/5), 8 (8/1, 8/2), 27 (27/1, 27/2), 67 (67/1, 67/2), 34 (34/1, 34/2), 41/2 (41/3, 41/4), 42/2 (42/3, 42/4), 45 (45/1, 45/2), 46/1 (46/3, 46/4), 50 (50/1, 50/2), 49/1 (49/3, 49/4), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 73 (73/1, 73/2), 74 (74/1, 74/2), 79/2 (79/5, 79/6), 79/1 (79/3, 79/4), 80/1 (80/3, 80/4), 85 (85/1, 85/2), 94/1 (94/3, 94/4), 107 (107/1, 107/2), 109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 115/2 (115/3, 115/4).
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0037, działki nr: 112 (112/1, 112/2), 425 (425/1, 425/2).
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0038, działki nr: 269/5 (269/13, 269/14), 12 (12/1, 12/2), 378/3 (378/6, 378/7), 378/4 (378/8, 378/9).
 3. Numery działek położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0031, działka nr: 804.
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0035, działka nr: 2/3.
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0036, działki nr: 7/9, 8 (8/1, 8/2), 27 (27/1, 27/2), 28, 34 (34/1, 34/2), 42/2 (42/3, 42/4), 46/1 (46/3, 46/4), 49/1 (49/3, 49/4), 50 (50/1, 50/2), 70 (70/1, 70/2), 73 (73/1, 73/2), 326, 327, 86, 85 (85/1, 85/2), 103/2, 106/1, 110 (110/1, 110/2).
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0037, działki nr: 457/2, 481/2, 483/2, 484/2, 487, 494, 2/17, 2/16, 2/15, 2/14, 2/4, 386/4, 386/2, 385/6.
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0038, działki nr: 376/2, 12 (12/1, 12/2), 14, 15, 259/5, 13/2, 269/6.
 4. Numery działek położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się zajęcie terenu w związku z przejściem przez teren linii kolejowych:
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0033, działka nr: 2/2.
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0036, działka nr: 66.
 5. Numery działek położonych poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się wykonanie robót budowlanych w oparciu o oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane:
  Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0033, działki nr: 8, 7/7.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Kujawsko -Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, parter, pokój 50, tel. 52-34-97-320), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00.

Znak sprawy: WIR.V.7820.1.2014