Obwieszczenie z dnia 20 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.8.2014.PP)   

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2015 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Olejnika prezesa firmy Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa płk Krzysztofa Szychulskiego, Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w dniu 16 marca 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 9/2015, znak: WIR.II.746.1.8.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: budowa obiektu SPIER – magazyn środków bojowych na nieruchomości ozn. nr ewid. 220/6 obręb Szadłowice, gm. Gniewkowo. Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek C), pokój 217 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-94.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

z up. Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju