Obwieszczenie z dnia 19 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 marca 2015 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu dnia 19 marca 2015 r., pod oznaczeniem WIR.III.7830.1.2014 postanowienia o sprostowaniu, na wniosek Pana Rafała Szczepańskiego, decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 2/ZRID/BP/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. znak WI.II.ZRID.BP.7830.3.2011.ZD o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy km 22+500 – 26+595; etap I – km 22+500 – 23+857” gmina Świecie.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju  Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 237 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt – nr tel. 052-349-74-54.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Świecie nad Wisłą.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WIR.III.7830.1.2014