Obwieszczenie z dnia 17 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Burmistrza Nowego z dnia 4 marca 2015  r., znak: IKS.6727.31.2015.RG;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 4/TZ/2015 z dnia 2 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.36.2015;
  • Starostę Świeckiego z dnia 2 marca 2015 r., znak: AB.6730.N.405.2015.

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000816_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym na dz. nr ew. 51/3, obręb Gajewo, gmina Nowe, w ramach: „Budowy infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-36.2”.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-96.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2014.AK

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Janusz Gazecki
Starszy Inspektor Wojewódzki
Oddziału Planowania
I Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju