Odwołania od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony

Karty podstawowe

Rozpatrywanie odwołań
od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony

Podstawa prawna:
art. 202 ust. 3, art. 203 ust. 4 i art. 210 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.poz. 1459 ze zm.),

Kto załatwia sprawę:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej,
pokój 210, II piętro, budynek A ul Jagiellońska 3,
85-950 Bydgoszcz, tel. 052 34 97 235

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
odwołanie

Opłaty:
zwolnione z opłaty

Termin załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania, na podst. art. 35 kpa.

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:
decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:
Stronie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji – w przypadku gdy Strona jest niezadowolona z treści decyzji.