Odwołania dotyczące opieki nad członkiem rodziny

Karty podstawowe

Rozpatrywanie odwołań
od decyzji o uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (żołnierza)
za sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Podstawa prawna:
art. 39a ust. 3 i art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.poz. 1459 ze zm),

Kto załatwia sprawę:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego,
Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej,
pokój 210, II piętro, budynek A
ul Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz tel. 052 34 97 235

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
odwołanie

Opłaty:
zwolnione z opłaty

Termin załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania na podstawie art. 35 kpa.

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:
decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:
Stronie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji – w przypadku gdy Strona jest niezadowolona z treści decyzji.