Obsługa osób uprawnionych w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się

Karty podstawowe

Obsługa osób uprawnionych w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się,
na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.).

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy dostępne są usługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się:

 1. W Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na witrynie: http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na witrynie:  https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski
 2. Osoba uprawniona może komunikować się
  1. przy pomocy komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon z dostępem do sieci, z którego można skorzystać w Punkcie Obsługi Klienta (w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3 – usługa tłumacza j. migowego on-line,
  2. za pośrednictwem usługi „Tłumacz MIGAM” dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski - Biuletyn Informacji Publicznej, pod ikonką Tłumacz Online  w formie wideokonferencji między tłumaczem, osobą uprawnioną i urzędnikiem. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym przez internet za pośrednictwem komputera wyposażonego w kamerę i zestaw głośników lub słuchawki, z dowolnego miejsca – domu, pracy, szkoły lub nawet przez telefon komórkowy wyposażony w stosowną aplikację,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl,
  4. za pośrednictwem faksu: nr 52 349-7294,
  5. w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu - za pomocą platformy e-PUAP.
 3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 4. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 5. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 6. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 7. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 8. Osoba realizująca świadczenie (tłumacz) jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, za wyjątkiem przypadku gdy:
  1. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,
  2. osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.
 9. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek, i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu.