Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)

Karty podstawowe

Wizowy System Informacyjny (VIS)

VIS – system służący wymianie danych wizowych między państwami członkowskimi, który umożliwia upoważnionym do tego władzom krajowym wprowadzanie i uaktualnianie danych wizowych oraz elektroniczną konsultację tych danych. Dostęp do tego systemu posiadają wojewodowie zgodnie z art. 5 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym 

Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego

COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

Prawo do informacji

Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

    • - czy zbiór istnieje,
    • - od kiedy dane są przetwarzane,
    • - jakie jest źródło pozyskania danych,
    • - w jaki sposób dane są udostępniane,
    • - jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
    • - w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

 

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres:

 

Centralny Organ Techniczny KSI 

Komenda Główna Policji 

ul. Puławska 148/150 

02-624 Warszawa Polska

 

Wniosek powinien zawierać:

1.imię i nazwisko składającego wniosek;

2.numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

3.obywatelstwo;

4.datę i miejsce urodzenia;

5.miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

6.przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

7.podpis osoby składającej wniosek.

W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe. 

 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

   • - pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
   • - pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
   • - pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

Odmowa udostępnienia danych osobowych

 W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

1.ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

2.zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3.zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

4.istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

 

Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

 Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

 

Prawo do wniesienia skargi

 Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Adres do korespondencji:

 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa Polska

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

http://www.giodo.gov.pl