Z dnia 30 września 2020 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  30  września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego Nr 30/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: WIR.II.746.1.14.2014.PP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej  na budowie obiektu  radiokomunikacyjnego c0000879_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym, na działkach nr ewid. 65/9, 65/11, obręb 0009 Stronno, gmina Dobrcz, powiat bydgoski, realizowanej w ramach: „Budowy infrastruktury systemu GSM-R, na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-36.2”.
Stosownie do art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
-   telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 496;
-   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl; epelelska@bydgoszcz.uw.gov.pl
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Znak sprawy: WIR.II.746.1.46.2020.EP


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa