Z dnia 22 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  22  września 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ” Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Niewierz, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK  – program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.
1.    Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
Powiat Brodnicki: Jednostka ewidencyjna 040203_2 -  Brodnica - Gmina, obręb 0013 Niewierz: 48/1/1(48/5), 49(49/3), 50/4(50/14), 50/3(50/12), 51/6(51/19), 51/10(51/21), 53(53/3), 40(40/3), 39(39/3), 38(38/3), 22(22/3), 23(23/3), 29(29/3), 28/5(28/10), 70/4(70/5), 115/2(115/7), 115/1(115/5), 116/1(116/26), 116/2(116/28), 140/10(140/20), 140/2(140/17,140/18), 185/1(185/5), 188(188/3), 190/2(190/5), 68/4(68/5), 142(142/3), 141(141/3) .
2.    Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: Powiat Brodnicki: Jednostka ewidencyjna 040203_2 Brodnica - Gmina, Obręb: 0013 Niewierz : 47, 113/1.
3.    Numery nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone:
Powiat Brodnicki: Jednostka ewidencyjna 040203_2 Brodnica - Gmina, Obręb 0013 Niewierz: 48/2, 48/1(48/6),  49(49/4), 50/1, 50/4(50/15),  51/10(51/22),  52, 53(53/4), 37, 29(29/4), 28/5(28/11), 28/4, 33/1, 34, 140/10(140/21), 140/2(140/19), 141(141/4), 142(142/4), 184, 185/1(185/6), 188(188/4), 190/2(190/6), 190/1, 193, 191, 194, 195/2, 195/1, 196, 72, 71, 70/4(70/6), 69, 68/4(68/6), 68/3, 67/1, 66, 116/11, 116/4, 117/3, 118, 119/4, 119/5, 135, 38(38/4), 22(22/4), 35, 65/2, 117/1, 136/2.
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania wsprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 76 61), w dniach pracy Urzędu, w godz. 9.00 - 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej,
na tablicach ogłoszeń w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2020.MT   

 

 

       
                            Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
                                         Agnieszka Waszak
Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego      
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa