Z dnia 21 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  21  września  2020 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,


że dnia 17 września 2020 r. została wydana decyzja nr 7/2020, znak: WIR.V.7820.7.2020.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Niechorz” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
    przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
    w nawiasach podano numery działek po podziale,
    pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.
Powiat: Sępoleński
Jednostka ewidencyjna 041302_5 Sępólno Krajeńskie - G
1.    Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
Obręb 0008 Niechorz: 19/3 (19/4, 19/5); 51/3 (51/4, 51/5); 107 (107/1, 107/2); 116 (116/1, 116/2); 117 (117/1, 117/2); 118/68 (118/72, 118/73); 214/1 (214/3, 214/4); 214/2 (214/5, 214/6).
2.    Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
dla realizacji inwestycji oraz dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Obręb 0008 Niechorz: 18/1; 19/1; 19/3 (19/4, 19/5); 50/1; 51/3 (51/4, 51/5); 73/4; 107 (107/1, 107/2); 116 (116/1, 116/2); 118/68 (118/72, 118/73); 212; 214/1 (214/3, 214/4).

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b (tel. 52-349-74-14), w dni pracy Urzędu, w godzinach 800-1400 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy w Sępólnie Krajeńskim.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2020.JB


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa