Z dnia 18 września 2020 r.OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  18  września 2020 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie istniejącego budynku nr 3 o funkcji koszarowej na terenie kompleksu wojskowego, wykonaniu i przebudowie podziemnych zbiorników przeciwpożarowych oraz przebudowie i budowie kanalizacji telekomunikacyjnej wraz
z budową kabli teletechnicznych dla zadania nr 11844 pn. „Dostosowanie budynku nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Toruniu”, na działkach nr ewid. 23/2 i 171, obręb 55 Toruń.
Przedmiotowe nieruchomości zostały ujęte w decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z dnia 15 marca 2019 r. poz. 46 ze zm. – Lp. 292 załącznika do ww. decyzji) i stanowią w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren zamknięty.   
Stosownie do art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:
- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
-   telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 496;
-   drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl; epelelska@bydgoszcz.uw.gov.pl
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa,
które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2020.EP


Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa