Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego


W związku z realizacją Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przedstawia listę gmin/powiatów, których wnioski ostatecznie weryfikował
i zatwierdził Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.