Ogłoszenie o otwartym konkursie nr 1 ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej

Ogłoszenie
o otwartym konkursie nr 1 ofert na realizację zadań publicznych
w obszarze pomocy społecznej


Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą UDPPiW” oraz zgodnie z ustanowionym Programem finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm.), zwanym dalej „Programem finansowego wspierania ” Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza:
    • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy UDPPiW,
    • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy UDPPiW                                                        
do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu finansowego wspierania na realizację w roku 2020 zleconych zadań publicznych w określonych obszarach pomocy