Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+", zwanego dalej "Programem" – konkurs "MALUCH+" 2021-aktualizacja

Karty podstawowe

 

 

 

 

 

Informuje się, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3 "MALUCH+", zwanego dalej "Programem" – konkurs "MALUCH+" 2021.

 

Dofinansowanie będzie przeznaczane na:

 

Moduł 1 (dla jst): utworzenie w 2021 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc,w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2021 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.

 

Moduł 2 (dla jst)zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem środków z edycji 2020 lub wcześniejszych edycji Programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnychlub wymagających szczególnej opieki.W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2021 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.Dofinansowanie w ramach modułu nie dotyczy miejsc dotowanych przez jst w podmiotach niepublicznych lub prowadzonych przez podmioty inne niż jst.

 

– Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst)utworzenie w 2021 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2021 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.

 

Tworzenie nowych miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub do Wykazu Dziennych Opiekunów w dniu ogłoszenia Programu.

 

- Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W przypadku oferty uwzględniającej funkcjonowanie w 2021 r. miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod linkiem na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021

 

Równocześnie informuje się, iż wypełniając zapis programu w pkt. 9.2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy zorganizuje dwa spotkania w formie wideokonferencji dotyczące Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w weku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

 

Dnia 25 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie zorganizowane w formie wideokonferencji dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 

Spotkanie dedykowane dla podmiotów niegminnych odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. o godz. 13.00. Zgłoszenia podmiotów dotyczące uczestnictwa należy przesyłać na adres maluch@bydgoszcz.uw.gov.pl w terminie do dnia 2 września 2020 r. do godz. 11.00, podając imię i nazwisko, nazwę podmiotu, nr telefonu oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link do wideokonferencji w systemie Teams.