Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2020 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
w 2020 r.


    Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 93/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosiła 150.000 zł.
Konkurs ofert wpisuje się w obszar nr 3 Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością wskazany w Programie finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem Programu jest rozszerzenie form pomocy adresowanych do mieszkańców województwa kujawsko–pomorskiego dzięki wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych i ich współdziałaniu z sektorem publicznym w zakresie zadań związanych ze wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz rozwiązywaniem kluczowych problemów społecznych.
Na podstawie Programu finansowego wspierania Wojewoda określił, iż priorytetem konkursu w roku 2020 jest wsparcie działań o charakterze aktywizującym, w tym poprzez pracę psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów ds. uzależnień i innych specjalistów.
    Ogółem do Wydziału Polityki Społecznej wpłynęło 6 ofert na łączną kwotę dotacji 177.380,00 zł.  (załącznik nr 2).
Programy zostały zaopiniowane na podstawie przedstawionych kryteriów:
- wartość merytoryczna oferty: realność wykonania, przydatność z punktu widzenia odbiorcy, efekty realizacji zadania publicznego;
- możliwość realizacji zadania: doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o podobnym zakresie, kwalifikacje zasobów kadrowych, ocena zasobów rzeczowych, w tym bazy lokalowej, spójność zaplanowanych działań oraz sposób ich kalkulacji w kosztorysie, adekwatność planowanych działań do założonych celów i ich rozplanowanie w czasie;
- możliwości organizacyjne: planowane koszty, relacja kosztów do planowanych rezultatów, ewentualna wysokość wkładu własnego;
- prawidłowość rozliczenia publicznych zadań zleconych w latach ubiegłych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
Wykaz ofert, którym pomimo spełnienia wymogów formalnych Komisja Konkursowa nie przyznała środków stanowi załącznik nr 3.
Pozytywnie zaopiniowano 5 ofert na łączną kwotę 149.980,00 zł.
Pełna lista pozytywnie rozpatrzonych projektów stanowi załącznik nr 4.
Do przyznania dotacji pozytywnie zaopiniowano 5 ofert na łączną kwotę 149.980,00 zł. (załącznik nr 4)
Podmiot, którego projekt nie został dofinansowany przez Komisje Konkursowa mą prawo wglądu
do dokumentacji w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ulicy Konarskiego 1-3 w godzinach 8.00 – 14.00 w pokoju nr 142 lub 138.

Zatwierdził
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej