Oddział wierzytelności

Karty podstawowe

w Wydziale Finansów i Budżetu
ul. Jagiellońska 3, pokój 242 (II piętro)
85-950 Bydgoszcz
tel. 52-34-97-372
fax. 52-34-97-552

Kierownik
Małgorzata Bębnista

Należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowych do 31.12.2015 r. należy wpłacać na konto:

Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
NBP O/O Bydgoszcz 56 101010 780000 422231 000 000

W tytule wpłaty należy podać serię i numer mandatu oraz dane osoby ukaranej mandatem.